Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією eqboost.com.ua, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу далі по тексту - «Договір», [Office 11] 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - книга Валерії Козлової «Технологія EQ-BOOST – Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті»;

* «Інтернет-магазин», «Сайт» - веб-сторінка для подання та реалізації товару, розміщена за посиланням eqboost.com.ua.

* «Покупець» - дієздатна фізична особа, [Office 12] що прийняла умови публічної оферти.

* «Замовлення» - окремі позиції з переліку товарів, незалежно від їх кількості, обрані Покупцем [Office 13] для купівлі.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах  цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, і який є  в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару в наявності, Продавець або уповноважена ним особа зобов'язані повідомити про це Покупця (по телефону або через електронну пошту).

Порядок оплати замовлення

5.1. Замовлення оплачується у безготівковій формі шляхом здійснення передоплати на рахунок Продавця у розмірі 100% вартості Товару.

5.2. У разі додаткового погодження між сторонами, оплата може здійснюватися в наступний спосіб:

(1) 50% вартості Товару - у безготівковій формі шляхом здійснення передоплати;

(2) 50% вартості Товару - шляхом здійснення післяплати у відділенні поштово - логістичної компанії чи представнику такої компанії (кур’єру);[Office 14] 

 

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється після оплати їх повної вартості, якщо інше не погоджено сторонами.

6.2. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється з використанням послуг поштово-логістичних компаній.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку розірвати договір у разі порушення Покупцем умов цього договору.

- залучати до виконання договору третіх осіб без погодження із Покупцем.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- отримати замовлення в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- невідповідність колірної гами товару, оскільки така може бути зумовлена через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- зміст і правдивість інформації та даних, наданих Покупцем при оформленні замовлення;

- затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам і нормам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору.  Такі зміни будуть чинними з моменту опублікування їх або чинної редакції Договору на  Сайті.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Продавцем на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Уклавши Договір Покупець підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Продавця. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5.    Надання Покупцем недостовірних/некоректних даних, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для одностороннього розірвання Договору Продавцем. Покупець несе всі можливі, у тому числі, негативні наслідки, пов’язані з наданням недостовірних/некоректних даних, самостійно.

9.6. Покупець надає Продавцю право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та/або інформаційного характеру через будь-які засоби зв’язку.

Інші умови

10.1. Товар не підлягає поверненню відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».